Klausimyno tikslas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras atlieka teikiamų profesinio mokymo paslaugų pameistrystės būdu besimokantiems mokiniams, efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą ir kviečia Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.

1. Jūsų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius.

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

2. Jūsų atstovaujamas verslo sektorius.

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

3. Kiek pameistrių vienu metu gali priimti Jūsų įmonė?

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

4. Ar Jūsų įmonė vykdo / vykdė savo darbuotojų mokymą pameistrystės forma?

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

5. Iš kur sužinojote apie pameistrystės mokymo formą (pasirinkite vieną atsakymo variantą)?

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

6. Ar Jūsų įmonėje yra:

Pažymėkite tinkamus atsakymus.
TEIGINYS1
Pakankama techninė bazė pameistrystės profesiniam mokymui parengti
Kompetentingi specialistai (meistrai) pameistrystės profesiniam mokymui atlikti
Administracijos personalas pameistrystės profesiniam mokymui organizuoti

7. Ar per paskutiniuosius 3 metus Jūsų įmonėje buvo įdarbinti mūsų profesinio mokymo įstaigos absolventai?

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

8. Įvertinkite Jūsų įmonėje praktiką atliekančių mūsų mokinių pasiruošimą darbinei veiklai pagal pateiktus aspektus, kur 1 – labai blogas, o 5 - labai geras (negalvokite apie konkretų asmenį, o vertinkite visumą).

Pažymėkite prie kiekvieno teiginio.
TEIGINIAI12345
Labai blogasBlogasPatenkinamasGerasNetaikomas
Teorinių žinių taikymas praktikoje
Praktinių gebėjimų taikymas
Kompiuterinis raštingumas, IT gebėjimai
Mokėjimas dirbti su dokumentacija
Gebėjimai įsisavinti naują techniką ir technologiją
Gebėjimas bendrauti (su klientais, bendradarbiais)
Užsienio kalbos mokėjimas
Gebėjimas dirbti kolektyve (komandoje)
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Sąžiningumas ir atsakingumas darbe
Teigiamos nuostatos į darbą
Darbo kultūra

9. Su kokiais sunkumais susiduriate priimdami mūsų mokinius į praktiką?

Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
TEIGINYS1
Darbuotojų, atsakingų už mokinių praktiką įmonėje, stoka
Nepakankamos darbuotojų, atsakingų už mokinių praktiką, pedagoginės kompetencijos
Praktikos apskaitos dokumentų gausa
Netinkama praktikos trukmė
Per maža mokinių (praktikantų) kontrolė iš mokymo įstaigos pusės
Formalus mokinių (praktikantų) požiūris į praktiką
Nėra galimybės mokėti darbuotojui papildomai už praktikanto mokymą
Kita (įrašykite)

10. Kaip per pastaruosius 3 metus pasikeitė mokinių, kurie atlieką praktiką, parengimas darbinei veiklai.

Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.

11. Kokie Jūsų manymu, įstatymuose, teisės aktuose ir mokesčių politikoje esantys trūkumai trukdo pameistrystės diegimą įmonėje?

12. Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų padidinti Jūsų įmonės / darbdavių dalyvavimą mokinių mokymąsi pameistrystės būdu planavimo ir vykdymo veikloje?