KLAUSIMYNAS MOKINIAMS (BAIGUS MOKYMO PROGRAMĄ)

Klausimyno tikslas

Siekdami rinkti informaciją apie mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumą, rezultatyvumą bei kokybę ir baigiant mokymo programą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.
Iš anksto dėkojame už atsakymus.

1. Prašome įrašyti informaciją apie save

2. Studijų šiame mokymo centre būdas

3. Mokymosi finansavimo šaltinis

4. Kodėl pasirinkote mokytis mūsų profesinio mokymo centre? Įvertinkite nurodytas priežastis, kur 1 - visai nesvarbu, o 5 - labai svarbu.

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
PRIEŽASTYS12345
Visai nesvarbuNesvarbuNei svarbu nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Patarė tėvai (globėjai), giminės
Rekomendavo draugai, pažįstami
Man patogu ją pasiekti (netoli namų)
Galima gyventi mokinių bendrabutyje
Turį gerą įvaizdį visuomenėje
Mokoma mano norimos įgyti specialybės
Galima įgyti vidurinį išsilavinimą
Gera mokymo kokybė
Gera praktinio mokymo bazė

5. Mokymosi pradžioje susipažinau su mokymo programa.

Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

6. Užsiėmimai/pamokos vyko pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį.

Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

7. Kiek pritariate ar nepritariate išvardintiems teiginiams apie mūsų profesinio mokymo centro mokytojų darbą, mokymosi procesą, kur 1 – visiškai nepritariu, o 5 – visiškai pritariu.

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINIAI12345
Visiškai nepritariuNepritariuNei pritariu nei nepritariuPritariuVisiškai pritariu
Profesijos mokytojai gerai išmano savo dalyką
Profesijos mokytojai mokomąją medžiagą pateikia įdomiai ir suprantamai
Mokymo medžiaga padeda atlikti praktines užduotis
Mano praktika organizuojama realioje darbo vietoje
Reikalui esant mokytojo pagalba/konsultacija visada pasiekiama
Man buvo aiškios skirtos užduotys
Netradicinės pamokos naudingos praktinių žinių gerinimui
Mokiniai skatinami reikšti savo nuomonę ir diskutuoti
Žinau, kad man pasiūlius kokią nors svarbią Centro veiklos tobulinimo idėją, ji tikrai būtų svarstoma
Pamokų metu mokytojas vertina mano darbą
Pamokų metu aš galiu įsivertinti savo darbą
Teorinio mokymo pamokos naudingos įgyju naujų žinių
Praktinio mokymo pamokos naudingos, įgyju praktinių įgūdžių

8. Kaip vertinate santykius tarp mokinių ir mokytojų, mokyklos vadovybės mūsų profesinio mokymo centre?

Negalvokite apie konkrečius mokinius ir mokytojus, vertinkite visumą. Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TEIGINIAI1
Draugiški ir nuoširdūs
Dažniausiai geri
Priklauso nuo situacijos, kartais geri, kartais blogi
Šalti
Priešiški
Kitokie (prašome parašyti)

9. Kaip svarbiais mūsų profesinio mokymo centro gyvenimo klausimais pareiškiate savo nuomonę?

Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
TEIGINIAI1
Dalyvaudamas mokinių savivaldos veikloje
Teikdamas pasiūlymus / pastabas direktoriui, pavaduotojams, skyrių vedėjams
Išsakydamas savo pasiūlymus / pastabas savo kuratoriui (-ei)/auklėtojui (ai)
Tiesiogiai bendraudamas su mokytojais
Bendraudamas su grupės draugais
Neteikiu pasiūlymų niekam, net jeigu man ir labai nepatinka
Kitaip (prašome parašyti)

10. Įvertinkite žemiau išvardintus teiginius apie centro mokymosi ir kitą aplinką, kur 1 – visiškai nesutinku, o 5 – visiškai sutinku.

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
SRITYS12345
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Geros sąlygos mokytis įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams
Mokymosi aplinka patraukli ir patogi
Mokymo centre ir jo teritorijoje esu visiškai saugus
Pastatai yra tvarkingi
Centro administracija (direktorius, pavaduotojai, skyrių vedėjai) yra paslaugūs ir geranoriški
Pakanka vadovėlių ir mokymo priemonių
Aš galiu lengvai pasinaudoti Centre esančiais metodiniais ištekliais: knygomis, žinynais, demonstracinėmis priemonėmis, IT priemonėmis
Interneto svetainė yra šiuolaikiška ir informatyvi
Pamokose naudojamos naujausios technologijos (kompiuteriai, multimedijos, išmaniosios lentos, internetas, simuliatoriai ir kitos IT priemonės)
Įdomi projektinė veikla
Reikalui esant visada prieinama psichologo ir socialinio pedagogo pagalba
Sudarytos galimybės saviraiškai, dalyvavimui renginiuose, konkursuose, parodose ir kt.
Sudarytos galimybės savanorystei (dalyvavimui teikiant paslaugas neįgaliesiems, seneliams, socialiai remtiniems asmenims, sportininkams ir kt.)

11. Studijuodamas(a) dalyką aš įgijau reikiamas teorines ir praktines žinias darbui pagal pasirinktą profesiją.

Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

12. Kas, Jūsų nuomone, turėtų pasikeisti mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiuose?

Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TEIGINIAI1
Viskas gerai, nieko nereikia keisti
Mokytojai turi labiau gerbti mokinius
Reikalingas didesnis tarpusavio pasitikėjimas
Santykiai tarp mokytojų ir mokinių turėtų būti laisvesni
Reikia, kad mokiniai labiau gerbtų mokytojus
Kita (prašome parašyti)

13. Jeigu turėtumėte galimybę rinktis iš naujo kur mokytis ar pasirinktumėte mūsų profesinio mokymo centrą ir profesiją, kurios dabar mokotės?

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje, kur 1- tikrai nesirinkčiau, o 5 – tikrai pasirinkčiau
PASIRINKIMAS12345
Tikrai nesirinkčiauNesirinkčiauNei rinkčiausi nei nesirinkčiauPasirinkčiauTikrai pasirinkčiau
Mūsų profesinio mokymo centrą
Profesiją, kurios dabar mokotės
Kita (prašome parašyti)

14. Baigę mokymo kursą, per artimiausius šešis mėnesius jūs planuojate?

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje, kur 1- visiškai nepritariu, o 5 – visiškai pritariu.
TEIGINIAI12345
Visiškai nepritariuNepritariuNei pritariu nei nepritariuPritariuVisiškai pritariu
Registruotis Užimtumo tarnyboje
Įsidarbinti pagal įgytą specialybę
Dirbti kitokį darbą, nesusijusį su įgyta specialybe
Kita (prašome parašyti)

15. Kas jus tenkino iš mūsų centro organizuojamų renginių, konkursų, parodų ir kt.

SRITYS12345
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Centre organizuojama daug įdomių renginių
Sudarytos galimybės dalyvauti Studijų, kitose parodose
Sudarytos galimybės dalyvauti Respublikiniuose meistriškumo konkursuose
Organizuojamos išvykos į įvairias įmones, organizacijas
Organizuojamos edukacinės, kultūrinės išvykos
Mokiniams pagal mobilumo projektus sudaryta galimybė praktiką (stažuotes) atlikti ES šalyse
Galimybė vienu metu įgyti vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą) ir kvalifikaciją (diplomą)
Galimybė gauti materialinę paramą bei būti paskatintam
Galimybė kompensuoti kelionės išlaidas iki mokymo įstaigos
Pažangiems, gerai pamokas lankantiems mokiniams, mokama stipendija
Kita (prašome parašyti)

16. Jūsų nuomone, kokios yra stipriosios mūsų profesinio mokymo centro pusės?

17. Jūsų nuomone, ką reikėtų pagerinti mūsų profesinio mokymo centre?