Vidaus kontrolės vertinimas: Stebėsena

I. Nuolatinė stebėsena ir (ar) periodiniai vertinimai

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre sukurta stebėsenos sistema ir sukurti stebėsenos įrankiai (pvz.: rizikos, neatitikčių fiksavimo lentelė).
2. Centre nuolat atliekama reguliari viešojo juridinio asmens valdymo ir priežiūros veikla .
3. Centre nuolat atliekami atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje įgyvendinama pagal viešojo juridinio asmens vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką.
4. Centre nuolat atliekami atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas.
5. Centre vykdoma nuolatinė stebėsena yra integruota į kasdienę viešojo juridinio asmens veiklą ir atliekama darbuotojams vykdant reguliarią (atitinkamų viešojo juridinio asmens veiklos sričių) valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas);.
6. Vadovų sukurta informavimo ir komunikacijos sistema užtikrina, kad stebėsenos rezultatai reikiamu periodiškumu būtų peteikti įstaigos vadovybei.
7. Centre vykdomi periodiniai vertinimai, kurių apimtį ir dažnumą lemia viešojo juridinio asmens rizikos vertinimas ir nuolatinės stebėsenos rezultatai (nustačius tam tikrus veiklos trūkumus). Jie dažniausiai atliekami vidaus auditorių ir kitų viešojo juridinio asmens audito vykdytojų.
8. Esant poreikiui Centre savalaikiai inicijuojamos periodinio vertinimo procedūros.

II. Trūkumų vertinimas ir pranešimas apie juos

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Apie vidaus kontrolės trūkumus Centre, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, visada informuojamas Centros vadovas ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai.
2. Nustatyti vidaus kontrolės trūkumai pagal kompetenciją aptariami asmenų, kurie atsakingi už konkrečią veiklos sritį.
3. Į trūkumų šalinimo procesą įtraukiami visi kompetentingi subjekto darbuotojai.
4. Trūkumų šalinimo procedūros planuojamos ir atliekamos įmanomai operatyviai.
5. Trūkumų šalinimo sprendimai priimami taikant subsidiarumo principą (šalinimas atliekamas tame lygyje, kur efektyviausiai išsprendžiama problema).
6. Pašalinti visi per einamuosius ir ankstesnius metus nustatyti trūkumai, apie kuriuos buvo gauta informacija iš VK įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų ir kitų VK vertintojų.
7. Trūkumų šalinimo (VK tobulinimo) sprendimai priimami parenkant tik efektyvias ir paveikias trūkumų šalinimo priemones, vengiant bet kokio neveikimo slėpimo.
8. Sprendimas nešalinti ar nukelti trūkumų šalinimą visada pagrindžiamas objektyviais argumentais.