Vidaus kontrolės vertinimas: Kontrolės veikla

I. Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre parinktos riziką iki toleruojamos rizikos mažinančios kontrolės priemonės.
2. Centre nuolat tobulinamos riziką iki toleruojamos rizikos mažinančios kontrolės priemonės (esant poreikiui).
3. Įgaliojimų, leidimų suteikimu užtikrinta, kad būtų atliekamos tik viešojo juridinio asmens vadovo nustatytos procedūros.
4. Įgaliojimai ir leidimai nustatyti tokiam darbuotojų kiekiui, kad būtų užtikrintas keturių akių principas procese.
5. Įgaliojimai ir leidimai nustatyti tokiam darbuotojų kiekiui, kad būtų užtikrintas išankstinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės vykdymas.
6. Nustatyta prieigos kontrolė sumažina riziką, kad turtu ir dokumentais naudosis neįgalioti (nepaskirti) asmenys.
7. Nustatyta prieigos kontrolė sumažina riziką, kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteisėtų veikų.
8. Užtikrintas tinkamas funkcijų atskyrimas – viešojo juridinio asmens padalinių uždaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms darbuotojų pareigybėms, kad darbuotojui (-ams) nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų (leidimo suteikimo, atlikimo, registravimo ir patikrinimo), siekiant sumažinti klaidų, apgaulių ir kitų neteisėtų veikų riziką.
9. Vykdoma nuolatinė ir periodinė veiklos ir rezultatų peržiūra, kurios metu nustatytu periodiškumu peržiūrimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį viešojo juridinio asmens tikslams ir reikalavimams.
10. Vykdoma nuolatinė ir periodinė veiklos ir rezultatų peržiūra, kurios metu nustatytu periodiškumu peržiūrimos veiklos sritys, vertinama veikla teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
11. Vykdoma nuolatinė ir periodinė veiklos ir rezultatų peržiūra, kurios metu nustatytu periodiškumu peržiūrimos veiklos sritys, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais.
12. Centre vykdomos veiklos priežiūros metu prižiūrima viešojo juridinio asmens veikla (užduočių skyrimas, peržiūra ir tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybė, sistemingai prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus periodiškai už jį atsiskaitoma.

II. Technologijų naudojimas

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre nuolat ieškoma galimybių reikšmingiausias rizikas valdyti naudojant technologines priemones.
2. Organizuojant technologijų naudojimą parenkama ir tobulinama technologijų veikla (valdymo ir kontrolės mechanizmų, užtikrinančių Centro informacinių technologijų sistemų veiklą bei tinkamą nustatytų veiklos priemonių kontrolę, kūrimas, saugos politikos taikymas, informacinių technologijų įsigijimo, priežiūros ir palaikymo procesų kontrolė ir kita veikla).
3. Visos įsigytos technologinės priemonės subjekte naudojamos visa apimtimi.
4. Visi su rizikos valdymo poreikiu susiduriantys darbuotojai apmokyti naudotis technologinėmis rizikos valdymo priemonėmis.
5. Naudojamos technologinės priemonės saugios ir atitinka visus kibernetinio saugumo reikalavimus.

III. Politikų ir procedūrų taikymas

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Nuolat analizuojamas vidinio reglamentavimo tobulinimo poreikis, darbuotojai savalaikiai informuoja vadovybę apie norminės bazės aktualizavimo poreikį.
2. Įprasta subjekto politikų ir procedūrų taikymo praktika užtikrina, kad kontrolės veikla įgyvendinama taikant atitinkamas viešojo juridinio asmens politikas ir procedūras.
3. Vidaus kontrolė Centre reglamentuojama nustatant viešojo juridinio asmens tikslus, organizacinę struktūrą, veiklos sritis ir vidaus kontrolės procedūras (pavyzdžiui, struktūrinėse schemose, politikose, tvarkų aprašuose, taisyklėse ir kituose dokumentuose.
4. Vidinis reglamentavimas nesukuria perteklinių ir VKVAĮ nustatytų principų neatitinkančių vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų.