Vidaus kontrolės vertinimas: Kontrolės aplinka

I. Vadovybės ir darbuotojų asmeninis ir profesinis sąžiningumas ir moralinės vertybės

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Trečiųjų asmenų aplinkoje vyrauja teigiamas požiūris apie vadovybę.
2. Centro vadovai anksčiau yra dirbę vadovaujamą darbą viešojo administravimo ar verslo srityje, turi vadovui reikiamų gebėjimų.
3. Vadovų kaita optimali (optimali = ne per dažna, netrukdo organizacijos augimui).
4. Nebuvo atskleista / nėra žinoma jokių faktų dėl vadovų piktnaudžiavimo savo pareigomis siekiant asmeninės naudos.
5. Vadovybės narys, tiesiogiai susijęs su subjektui svarbiais projektais, veiklos sritimis, apie tai deklaruoja Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.
6. Vadovų elgesys yra sektinas ir motyvuojantis.
7.Centre yra rašytinės elgesio normos ir etikos taisyklės.
8. Centro darbuotojai informuojami apie netinkamo elgesio padarinius.
9. Yra nustatytos (pageidautina rašytinės) taisyklės, reguliuojančios vadovybės santykius su darbuotojais, žiniasklaida, trečiaisiais asmenimis.
10. Nustatyta konkreti politika (raštu), susijusi su pinigine ir kita parama bei finansiniais interesais (įskaitant pašalpas, rėmimą, premijavimą ir kt.) aukštesnio valdymo lygio personalui. Visuotinai aiškūs šiam tikslui naudojamų lėšų skyrimo kriterijai.
11. Atliekami periodiniai nepriklausomi tikrinimai giminystės ir šeimos ryšiams nustatyti (tiek bendrųjų rikų valdymui, tiek ir priimant svarbius sprendimus).

II. Vadovybės ir darbuotojų kompetencija

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Numatomas naujų darbuotojų priėmimas yra plačiai viešinamas kvalifikuotų specialistų aplinkoje. Visada organizuojami konkursai į laisvas pareigybes skelbiami viešai.
2. Centras nesusiduria su aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo problema.
3. Numatytos tinkamos ir pakankamos procedūros, padedančios nustatyti pretendento patirtį, kvalifikaciją, gebėjimus.
4. Nauji darbuotojai visada pasirašytinai supažindinami su jų įgaliojimais ir atsakomybe ir iš pasirašomos informacijos yra aišku, ko iš jų tikisi vadovybė.
5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikiai nagrinėjami atsižvelgiant tiek į darbuotojams priskirtas funkcijas, tiek ir į Centro veiklą.
6. Centre rengiami realios analizės ir nustatyto poreikio pagrindu sudaryti kvalifikacijos kėlimo planai.
7. Centre yra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis darbuotojai keliami pareigose arba jiems keliamas atlyginimas. Nustatyti kriterijai neleidžia tarpti protekcionizmui, giminystės ar kitokios draugystės ryšiams.
8. Centre sudarytos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją.
9. Visi Centro darbuotojai turi reikiamą priskirtoms funkcijos vykdyti kvalifikaciją ir kompetencijas.
10. Visų vadovų kompetencijos (įskaitant komandos ugdymo ir bendrąsias vadybines kompetencijas) yra tinkamos ir jų kasmetinis įvertinimas tai patvirtina.
11. Darbuotojai supažindinami su etikos taisyklėmis.
12. Už neefektyvią veiklą taikomos drausminės / tarnybinės nuobaudos.
13. Už etikos taisyklių pažeidimus ar kitą netinkamą darbuotojų elgesį taikomos drausminės nuobaudos.
14. Visada pastebimi ir tinkamai įvertinami darbuotojų pasiekti rezultatai, gaunamas pakankamas grįžtamasis ryšis (feedback).
15. Išsamiai analizuojamos darbuotojų kaitos priežastys.

III. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius:
1. Požiūris į vidaus kontrolės vaidmenį subjekto valdyme

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Vadovybė skiria pakankamą dėmesį kontrolės procedūroms nustatyti.
2. Yra nustatyta įmanomai efektyvi Centro organizacinė ir valdymo struktūra, kurioje yra numatytas pavaldumas ir atskaitomybė.
3. Nustatytos ir unifikuotai (ne selektyviai) taikomos procedūros dėl posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose ir pan. priimtų sprendimų protokolavimo, apskaitos ir įgyvendinimo kontrolės.
4. Sudarytos sąlygos esant poreikiui informaciją apie vidaus kontrolės veiksmingumą (veiksmingumo trūkumus) pateikti tiesiogiai vadovui (be tarpininkų).

III. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius:
2. Finansinės Informacijos valdymas ir analizė

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Yra nustatyta tvarka, kad, įvykus veiklos pokyčiams, su nauja informacija būtų supažindinami subjekto darbuotojai.
2. Yra kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad vadovybė būtų laiku informuojama apie planuoto biudžeto pereikvojimą (ar per didelį likutį).
3. Yra kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad vadovybė būtų laiku informuojama apie nuostolius ar grobstymus.
4. Yra kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad vadovybė būtų laiku informuojama apie vidaus kontrolės trūkumus.
5. Yra kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad vadovybė būtų laiku informuojama apie rizikos veiksnių atsiradimą.
6. Vadovybė akcentuoja, kad apskaitos darbuotojų reikalavimai yra visiems darbuotojams privalomi vykdyti.
7. Nustatyta (raštu) atsiskaitymo už pavestus darbus tvarka.
8. Nustatyta ir patvirtinta išlaidų sąmatų projektų rengimo tvarka (metodika/taisyklės/aprašas).
9. Centras turi nustatytą ir patvirtintą paslaugų kainų nustatymo metodiką.
10. Centras turi patvirtintas taisykles, aprašus, kuriuose numatyta, kaip kontroliuojama, kad išlaidos transporto panaudojimui, ryšiams, reprezentacijai ir kitoms sritims būtų susijusios su subjekto tikslais ir neviršytų nustatytų normatyvų.
11. Centras turi patvirtintas taisykles, aprašus dėl turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu naudoti ir to turto išardymo, nurašymo ir likvidavimo, atsargų, atsarginių dalių ir reprezentacinių prekių nurašymo.
12. Centro patvirtintos taisyklės, aprašai dėl turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu naudoti skatina efektyviausią kituose subjektuose dar galimo naudoti turto perdavimo ar kitokio realizavimo (pvz., aukciono) procedūras, nukreiptas į dalinimosi ir žaliąją ekonomiką.
13. Paskirtas atsakingas asmuo, tvirtinantis turto nurašymo aktus.
14. Nustatyti ir visuotinai žinomi objektyvūs turto nurašymo kriterijai.
15. Užtikrinama turto fizinė apsauga (patalpos rakinamos, įdiegta signalizacija ir panašiai), paskirti materialiai atsakingi asmenys.

III. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius:
3. Vadovų ir auditorių santykis. Auditorių kompetencija. VAT brandos lygis

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre vedama kontroliuojančių subjektų rekomendacijų apskaita ir nuolatinė rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena.
2. Centre užtikrinamas auditorių ir kitų tikrintojų rekomendacijų įgyvendinimas.
3. Centre įprastai gaunamos už veiklos sritis atsakingų darbuotojų pagrįstos pastabos dėl veiklos trūkumų ir visada imamasi veiksmų juos šalinti.

III. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius:
4. Vadovybės polinkis rizikuoti

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Siekiant Centrui iškeltų strateginių ir kitų tikslų / rezultatų yra nustatoma rizika, galinti sutrukdyti šiuos tikslus / rezultatus pasiekti.
2. Vadovybė prieš priimdama sprendimus aiškiai nustato ir išanalizuoja su jais susijusią pagrindinę riziką.
3. Vadovybė tinkamai ir laiku informuojama ir įvertina visas galimas veiklos rizikas.
4. Vadovybė skiria pakankamai dėmesio subjekto veiklos rizikos veiksnių analizei.
5. Yra reglamentuota pavaldžių ar valdymo sričiai priskirtų subjektų sąmatų projektų sudarymo, derinimo, tvirtinimo ir pakeitimo ar papildymo tvarka.
6. Visos atliekamos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir fiksuojami.
7. Vykdoma priežiūra ir kontrolė duomenis perkeliant į apskaitos registrus.
8. Vadovybė patvirtino asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą.
9. Keičiantis apskaitos darbuotojams visais atvejais atliekamas veiklos patikrinimas ir dokumentų perdavimas įforminamas priėmimo perdavimo aktais.
10. Keičiantis darbuotojams, kuriems išduotos materialinės vertybės, atliekamos inventorizacijos ir perdavimo - priėmimo procedūros.
11. Yra paskirti kompetentingi asmenys, atsakingi už apskaitoje įdiegtų kontrolės priemonių priežiūrą ir kontrolę.
12. Yra paskirti kompetentingi asmenys, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą.

IV. Subjekto organizacinė ir valdymo struktūra:
1. Bendrieji subjekto organizacinės ir valdymo struktūros klausimai

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre yra apibrėžta organizacinė ir valdymo struktūra, ji pateikta schemoje.
2. Organizacinėje ir valdymo struktūroje yra nustatytas atskaitingumas.
3. Centro interneto svetainės struktūra atitinka teisės aktų, apibrėžiančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių reikalavimus, nuostatas.
4. Centro struktūrinių padalinių pavaldumas, kompetencija, teisės ir pareigos aiškiai ir nedubliuojančiai kitų padalinių nuostatų išdėstytos padalinių nuostatuose.
5. Visi darbuotojai turi savo pareigybės aprašymus ir yra supažindinti su jais pasirašytinai.
6. Centre yra patvirtinti norminiai dokumentai, nustatantys jo struktūrinių padalinių priskyrimą atitinkamai valdymo sričiai, pavaldumą ir atskaitingumą.
7. Centre yra reglamentuoti ataskaitų rengimo ir jų teikimo vadovybei procesai, terminai.
8. Yra paskirti asmenys, atsakingi už Centre organizacinės ir valdymo struktūros tinkamumo analizę, esant poreikiui, už jos pakeitimą.

IV. Subjekto organizacinė ir valdymo struktūra:
2. Vidaus kontrolės politikos turinio ir vidaus kontrolės infrastruktūros atitiktis teisės aktų reikalavimams

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre yra patvirtinta VKP. Ji patvirtinta atlikus rizikos vertinimą.
2. VKP apima pagrindinių, Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą.
3. VKP apibrėžti VK principai. Į juos visais atvejais atsižvelgiama nustatant VK procedūras ir peržiūrint esamas.
4. VKP rengta vadovaujantis VK principais.
5. VKP apibrėžti visi VK elementai.
6. Visi VK elementai realiai integruoti į Centro veiklą ir VKP atspindėta reali subjekto situacija.
7. VKP pateiktos nuorodos į subjekto dokumentus (nuostatus, pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus), kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė.
8. VKP apibrėžtas vidaus kontrolės įgyvendinimą subjekte reglamentuojančių dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų) sąrašas.
9. VKP pateiktas vidaus kontrolės analizės ir vertinimo aprašymas.
10. Aprašymo pakanka, kad paskirtas subjekto darbuotojas atliktų VK analizę.
11. Subjekte nustatyti VK analizės atlikimo procesas, metodai ir įrankiai.
12. Subjekto vadovas už VKP nustatymą paskyrė atsakingus asmenis.
13. VKP nustatymo, VKS diegimo / tobulinimo procese dalyvauja pakankamas kiekis darbuotojų, kuris užtikrina, kad visos subjekto veiklos sritys būtų atstovaujamos.
14. VKP nustatymo ir VKS diegimo / tobulinimo procedūros nepavestos vidaus audito funkciją atliekantiems darbuotojams.
15. Prieš patvirtinant VKP buvo atliktas rizikos veiksnių identifikavimas ir vertinimas.
16. Rizikos veiksnių identifikavimo ir vertinimo procedūras atliko grupė darbuotojų, šiame procese buvo užtikrintas visų subjekto veiklos sričių atstovavimas.
17. VKP nustatymo / stebėsenos metu identifikuota VKS trūkumų.
18. Apie identifikuotus trūkumus informuota vadovybė ir sudarytas trūkumų šalinimo eiksmų planas, kuris realiai pradėtas įgyvendinti.
19. Vidaus kontrolė Centre įgyvendinama atsižvelgiant į viešojo juridinio asmens veiklos ypatumus.
20. Vidaus kontrolė Centre įgyvendinama laikantis vidaus kontrolės principų.
21. Vidaus kontrolė Centre įgyvendinama apimant vidaus kontrolės elementus.
22. Vidaus kontrolė Centre įgyvendinama integruojant ją į viešojo juridinio asmens veiklą ir pagrindinius valdymo procesus – planavimą, atlikimą ir stebėseną.
23. Vidaus kontrolė Centre įgyvendinama nustatant vidaus kontrolės dalyvių pareigas ir atsakomybę.
24. Vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje įgyvendinama nuolat ją tobulinant ir pritaikant prie pasikeitusių viešojo juridinio asmens veiklos sąlygų.

V. Personalo valdymas

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Periodiškai vertinama darbuotojų kompetencija.
2. Darbuotojų kompetencijos vertinimo sistema taikoma realiai (ne formaliai).
3. Darbuotojų pareigybių aprašymuose nustatytos priskirtas funkcijas atitinkančios kompetencijos.
4. Darbuotojai visada vykdo tik jiems pareigybės aprašymu priskirtas funkcijas.
5. Visos pagrindinės darbuotojų pareigos ir atsakomybės yra aprašytos pareigybių aprašymuose.
6. Fiksuojamas ir analizuojamas darbuotojų darbo krūvis.
7. Ieškoma būdų ir priemonių, padedančių darbuotojams efektyviau naudoti darbo laiką.
8. Šalinamos neefektyvaus darbo laiko naudojimo priežastys.
9. Nepasitaiko atvejų, kai darbuotojas atlieka funkcijas, nenumatytas jo pareigybės aprašyme ir kurių atlikimui jis neturi žinių bei kompetencijos.
10. Visi darbuotojai turi tinkamą profesinę kvalifikaciją, reikalingą tinkamai įgyvendinti subjekto struktūrinių padalinių uždavinius.
11. Raštu reglamentuotos darbuotojų vykdomos išankstinės, einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės procedūros.
12. Raštu reglamentuotos atliekamų ūkinių operacijų, įvykių ir kitokių veiksmų priežiūros (kontrolės ir stebėsenos) procedūros.
13. Egzistuoja nustatytos procedūros (pvz., raštu patvirtintoje tvarkoje), kurios užtikrina darbuotojų pareigų vykdymą.
14. Galimos duomenų, rodiklių ar kitos informacijos fiksavimo apskaitos dokumentuose, įvedimo į apskaitą, pateikimo ataskaitose klaidos laiku pastebimos ir ištaisomos (iki duomenų patekimo į išorę).
15. Atliekamas sistemingas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimas.
16. Sukurta ir taikoma darbuotojų motyvavimo sistema, plačiau apimanti ir minkštąsias motyvavimo priemones.