Vidaus kontrolės vertinimas: Informacija ir komunikacija

I. Informacijos naudojimas

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centras gauna aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą.
2. Centras rengia aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą.
3. Centras naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą.
4. Vadovybei sprendimų priėmimui teikiama tik patikima ir reali informacija apie VJA vidaus kontrolės būklę, veiklos sričių rizikingumą.
5. Darbuotojams teikiama tokios apimties informacija, kuri būtina priskirtų funkcijų ir / ar užduoties kokybiškam įvykdymui.
6. Darbuotojai geba laiku identifikuoti gaunamos informacijos poveikio rizikingumą ir esant poreikiui nedelsiant informuoja vadovybę apie didelio reikšmingumo rizikos veiksnio pasireiškimą, kompetencijos ribose operatyviai padeda priimti rizikos valdymo sprendimus vadovybei.

II. Vidaus komunikacija

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre užtikrintas nenutrūkstamas informacijos perdavimas, apimantis visas viešojo juridinio asmens veiklos sritis ir organizacinę struktūrą.
2. Tiek Centro vadovas, tiek darbuotojai yra informuoti apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą.
3. Vidaus informacijos vartotojai, vadovaudamiesi principu "būtina žinoti", tarpusavyje keičiasi funkcijoms vykdyti reikalinga informacija.
4. Sudarytos sąlygos nustatytu periodiškumu (pvz.,vadovybiniu, vidurinės grandies vadovų, padalinio lygiu ir pan.) dalintis informacija apie Centre vykstančius pokyčius, rezultatų siekimą, vidaus kontrolės būklę, problemines veiklos sritis.
5. Sudarytos sąlygos visiems Centro darbuotojams pagal poreikį tiesiogiai teikti svarbią ir vadovybinių sprendimų reikalaujančia informaciją aukščiausios grandies vadovybei.

III. Išorės komunikacija

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINYS1234
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
1. Centre užtikrinta, kad išorės komunikacija organizuojama tinkamai, informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų vykdomas naudojant viešajame juridiniame asmenyje įdiegtas komunikacijos priemones.
2. Kiekvienas padalinys tiksliai žino nuolatinius išorės komunikavimo subjektus ir kanalus, naudojamus tiesioginių funkcijų vykdymui.
3. Centro nustatytos ir taikomos išorės komunikacijos taisyklės užtikrina patikimos informacijos savalaikį teikimą.
4. Centre aiškiai priskirtos įstaigos atstovavimo išorėje taisyklės ir įgaliojimai. Darbuotojai supažindinti su komunikavimo su išorės subjektais politika.
5. Užtikrinta, kad į išorę nenutekėtų jautri ir teisės aktais saugoma informacija. Sudarytas tokios informacijos sąrašas ar kriterijai ir su jais supažindinti įstaigos darbuotojai.